REGULAMIN LOKALU „STUDIO PRZY PARKU”

 • 1
 1. Właścicielem zarządzającym lokalem zwanym „STUDIO PRZY PARKU” jest Krzysztof Kobylecki zam. ul. Trzebowiańska 17, 54-153 Wrocław,  w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmującym „STUDIO PRZY PARKU”.
 1. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu lokalu określane są mianem Najemcy.
 • 2
 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu lokalu wraz z umeblowaniem i wyposażeniem studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła, tła fotograficzne, umeblowaniem i elementami aranżacji.
 2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego .
 3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia studia może zostać wynajęte na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego za odrębnym wynagrodzeniem.
 4. W studio obowiązuje obuwie zmienne a tym samym jest bezwględny zakaz wstępu do studia w obuwiu wierzchnim. Uprasza się o poinformowania o tym wszystkich uczestników sesji.
 • 3
 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 3. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 5. Zabrania się przede wszystkim:
 6. a) niszczenia tła i cykloramy (przebijanie, brudzenie, zalewanie)
 7. b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących
 8. c) używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary
 9. d) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy, brokatu, substancji ciekłych.
 10. e) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 60 db.
 11. f) Wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie lokalu poza jego obręb
 12. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie  (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 200 zł.
 13. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 14. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i narkotyków.
 15. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.
 • 4
 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.studioprzyparku.pl Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Lokal jest własnością prywatną a wynajem jest formą wynajmu prywatnego.
 3. Istnieje możliwość wystawienia rachunku. 
 4. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (55 minut).
 5. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 6. Odwołanie rezerwacji później niż 72h przed godziną rozpoczęcia potwierdzonego rezerwacją wynajmu jest jednoznaczne z poniesieniem pełnych jego kosztów.
 7. Odwołanie rezerwacji później niż 96h i wcześniej niż 72h przed godziną rozpoczęcia potwierdzonego rezerwacją wynajmu jest jednoznaczne z poniesieniem 50% kosztów wynajmu.
 8. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia):  cykloramy lub teł , zgodnie z ceną obowiązującą w cenniku.
 • 5
 1. Rezerwacji studia można dokonać drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona  emailem na adres  wskazany przez Najemcę.
 3. Rezerwacja będzie utrzymana po wniesieniu  zadatku w wysokości 100% ceny wynajmu nie dalej jak w ciągu 12 godzin od czasu jej dokonania. Brak opłaty wiąże się z anulowaniem rezerwacji.
 4. Opłatę należy wnieść na rachunek wynajmującego BLIK-iem na numer 609 377 377 lub przelewem                                     na rachunek 90 1140 2004 0000 3502 5589 6623
 • 6
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07 kwietnia  2023 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna na adres e-mail podany w umowie najmu.