REGULAMIN STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „STUDIO PRZY PARKU”

 • 1
 1. Właścicielem zarządzającym studiem fotograficznym „STUDIO PRZY PARKU” jest Krzysztof Kobylecki zam. ul. Trzebowiańska 17, 54-153 Wrocław,  w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmującym „STUDIO PRZY PARKU”.
 1. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 • 2
 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.
 2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia studia może zostać wynajęte na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego za odrębnym wynagrodzeniem.
 4. W studio obowiązuje obuwie zmienne a tym samym jest bezwgledny zakaz wstepu do studia w obuwiu wierzchnim. Uprasza sie o poinformowania o tym wszystkich uczestników sesji.
 • 3
 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 3. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 5. Zabrania się przede wszystkim:
 6. a) niszczenia tła i cykloramy (przebijanie, brudzenie, zalewanie)
 7. b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących
 8. c) używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary
 9. d) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy
 10. e) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 60 db.
 11. f) Wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb
 12. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 50 zł netto.
 13. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 14. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i narkotyków.
 15. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.
 • 4
 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.studioprzyparku.pl Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury bez VAT. (Podmiotowe zwolnienie VAT)
 2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).
 3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 4. Odwołanie rezerwacji później niż 24h przed godziną rozpoczęcia potwierdzonego rezerwacją wynajmu jest jednoznaczne z poniesieniem pełnych jego kosztów.
 5. Odwołanie rezerwacji później niż 48h i wcześniej niż 24h przed godziną rozpoczęcia potwierdzonego rezerwacją wynajmu jest jednoznaczne z poniesieniem 50% kosztów wynajmu.
 6. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia):  tła lub teł , zgodnie z ceną obowiązującą w cenniku.
 • 5
 1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie, na adres e-mail lub korzystając z  arkusza rezerwacji online na stronie internetowej Wynajmującego.
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona sms-em lub na adres e-mail wskazany przez Najemcę.
 3. Rezerwacja będzie utrzymana po wniesieniu pełnej opłaty za wynajem nie dalej jak w ciągu 24 godzin od czasu jej dokonania. Brak opłaty wiąże się z anulowaniem rezerwacji.
 • 6
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2021 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna na adres e-mail podany w umowie najmu.